Academic Research

Talent Cultivation

ChinaGermanhomepage  Researcher  China  Teacher

Full-time Reasearcher

Teacher


  • GAO Xujun

  • YU Xinmiao

  • SHAN Xiaoguang

  • LIU Xiaohai

  • Wang Qian

  • Yang Dake

  • Xie Yan

  • Zhao Shouzheng

Doctor Student

Adjunct Researcher